Rules

Server Rules

KHÔNG sử dụng các phầm mềm thứ 3/lỗi Game để trục lợi cá nhân.KHÔNG nói xấu, xúc phạm GM và Admin.KHÔNG nói về các vấn đề chính trị khi chơi Game.Nếu phát hiện các trường hợp trên đội ngũ GM/Admin sẽ Block/Ban tài khoản.Các trường hợp giao dịch có giá trị không thông qua Admin nếu có vấn đề xảy ra Admin sẽ không chịu trách nhiệm.
Currently this is only one server.
Loading...